Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление.

Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление. Активни граждани от различни таргет групи имаха възможност да участват на конференция с тема „Механизми за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие и законодателство“. Събитието се проведе като част от проект BG05SFOP001-2.025-0034 „Активни

Започна реализацията на проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“

Сдружение „3Д“ започна работа по проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“ по оперативна програма „Добро управление“. Приоритетната ос е Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса. Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен